Financieel

De SFM heeft geen commercieel oogmerk en leeft grotendeels van donaties. De SFM is erkend als ANBI instelling, hetgeen betekent dat alle donaties aan de SFM fiscaal aftrekbaar zijn. Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen donateurs een overzicht thuis gestuurd waarin het totaalbedrag van de donaties staat vermeld. De uitgangspunten m.b.t. het financiële beleid zijn:
a. Kennis is vrij (hier mag noch in geld, noch in natura voor worden betaald).
b. De SFM leeft zoveel mogelijk van donaties.
c. De onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, studies, retraites etc. wordt zo laag mogelijk gehouden.
d. Financiële belemmeringen mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de activiteiten van de SFM.

Donaties worden op de volgende wijze verkregen:
a. Periodieke donaties
b. Eenmalige donaties
c. Donaties tijdens bijeenkomsten, studies, retraites etc.
i. Voor ochtenden/avonden, dagen, weekenden en weken wordt, afhankelijke van de doorgebrachte tijd, een onkostenvergoeding (voor o.a. gas, licht, maaltijden) gevraagd.
ii. Daarnaast wordt de deelnemer uitgenodigd te doneren om de betreffende activiteit te kunnen laten voortbestaan. (Denk aan materiaalkosten, onder-houd van de gebouwen, afschrijving van roerende zaken e.d.)
iii. Op verzoek van de deelnemers zijn normbedragen door de SFM voor dagdelen, dagen, weekenden en weken opgesteld. De onder (i) en (ii) genoemde bedragen worden vermeld in het programmaboekje.
iv. De bedragen voor onkosten en donaties worden veelal gezamenlijk door de deelnemer gegeven of overgemaakt naar de SFM. De financieel administrateur splitst dit bedrag in de onkostenvergoeding en de donatie.
v. Donaties worden opgenomen in een donatieregister waarbij naam en adres van de donateur en de hoogte van de donatie worden genoteerd.
vi. In januari/februari van het volgende boekjaar ontvangt de donateur ter verificatie een overzicht van de door hem gegeven donaties. 

De gepresenteerde prijzen voor de activiteiten zijn opgebouwd uit een kostendeel en een indicatief donatiedeel. Dit donatiedeel geeft aan wat de SFM gemiddeld nodig heeft de betreffende activiteit voort te kunnen laten bestaan.

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekening:

NL79 INGB 0000 1917 25
BIC: INGBNL2A

Opbouw van de getoonde prijzen
 
standaard
kostendeel
donatie indicatie
cursus
70
*
70
studiedag
35
15
20
dag+avond
45
17,50
27,50
weekend za-zo
80
35
45
weekend vr-za-zo
90
45
45
week
280
117,50
162,50
kind per week
115
115