De kernactiviteiten van SFM

De SFM onderscheid de volgende kernactiviteiten

Kennis 
Als wij elkaar beter willen begrijpen en de diepste motieven voor ons handelen en dat van anderen willen begrijpen, dan is kennis onontbeerlijk. De diepste drijfveren van de mens zijn wonderbaarlijk gelijk: de mens streeft naar duurzaam geluk, gezondheid, veiligheid en een goede opvoeding voor zijn kinderen etc. De grote levensbeschouwingen en religies tonen de mens wegen om dit duurzaam en op harmonieuze wijze te bereiken. We moeten door de tijdelijke verpakking heen kijken en de eeuwige, universele boodschap ontdekken. Deze kennis is altijd beschikbaar geweest en zal ook altijd beschikbaar blijven. Lees meer over kennis

Meditatie 
Meditatie wordt veelal gezien als een techniek om meer innerlijke rust of om een betere gezondheid te verkrijgen, maar meditatie is meer. Het heeft ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Meditatie helpt mee om verbinding te maken met de diepste motieven die ten grondslag liggen aan al ons handelen, niet alleen van onszelf, maar ook van de mensen waarmee wij samenleven en werken en toont ons ook de drijfveren van onze maatschappij als geheel.   Lees meer over meditatie

Retraites 
De SFM streeft ernaar om plaatsen voor een spirituele retraite te creëren. Van tijd tot tijd je kunnen terugtrekken en te bezinnen op dat wat je doet, is heilzaam en draagt bij aan een harmonieuzere samenleving met minder stress en ongezond gedrag. Lees meer over retraites

De Leerweg Filosofie en Meditatie
De leerweg is een curriculum van 8 jaar. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel, maar de praktijk leert dat dit eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten. De leerweg is opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil doorlopen of slechts een bepaald deel. Daarmee is de leerweg niet alleen zeer toegankelijk, maar ook goed modulair te volgen en is de tijdsdruk goed te verdelen.  Meer informatie over De Leerweg
                                                                                                        
Kunst
Kunst is essentieel voor een samenleving. Kunst brengt het individu in contact met een groter geheel. Het toont de fijnste kwaliteiten van een samenleving. Wij kennen de grote culturen uit het verleden veelal door hun kunst. Zelfs als de cultuur al vergaan is, leeft haar kunst nog voort.
Kunst is ook een communicatiemiddel. Lang niet alle kennis komt tot ons via ons verstand. Gevoel en verstand behoren in harmonie met elkaar te zijn. Onze huidige samenleving legt veel nadruk op het verstandelijke aspect en dreigt het op kunst gerichte deel van de mens te vergeten. De SFM wil graag dit kunstzinnige deel in het leven van de mens en in de samenleving stimuleren.   Lees meer over kunst

Onderwijs
Het huidige onderwijs is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden en het overdragen van (cognitieve) kennis. Er is relatief weinig ruimte voor het kind om werkelijk verbinding te maken met zichzelf en zich te verdiepen in kunst, schoonheid en het mysterie van het leven. Juist omdat dit voor de harmonieuze ontwikkeling van ieder kind zo essentieel is, organiseert de SFM twee jeugdgroepen op zondagochtend: één voor kinderen van 8 tot 12 jaar en één voor jongeren van 12 tot 16 jaar.  Lees meer over onderwijs

Naast deze thema’s is er binnen de SFM veel aandacht voor
- nieuwe vormen van onderwijs (www.scholanovavitae.eu)
- integrale gezondheid (www.integralhealth.nl)
- het belang van kunst voor de ontwikkeling van mens en samenleving (fonds Helicon)
- Charitatief werk (fonds Kinderen van Rishikesh)

Twee maal per jaar wordt een programma gepubliceerd, in september en in maart/april. Dit programma is gepubliceerd op deze website, maar kan ook in brochurevorm worden aangevraagd per email: info@cynham.nl

of kijk verder: Kennis, Meditatie, Retraites, de Leerweg en Kunst