Werkwijze van de SFM

Ten einde haar doelstellingen te realiseren, heeft de SFM het volgende programma ontwikkeld:

Leerweg Filosofie en Meditatie
De Leerweg Filosofie en Meditatie is een 8-jarig curriculum waarin de Filosofie van de Eenheid aan de hand van geschriften uit diverse spirituele tradities uit Oost en West wordt belicht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de aangereikte kennis tot ´levende kennis´ maken. Dat wil zeggen dat zij uit eigen ondervinding de waarheid ervan ontdekken, het heilzame effect ondervinden en er vervolgens naar gaan leven. De praktische waarde van deze filosofie voor een harmonieuze samenleving wordt benadrukt.

Bijeenkomsten en studies
Losstaand van het curriculum organiseert de SFM tal van bijeenkomsten en studies rond spirituele thema’s. De bijeenkomsten zijn gericht op het kennis nemen en ervaren van de Filosofie van de Eenheid. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Ten eerste wordt ook mensen die geen tijd en behoefte hebben het curriculum te volgen de gelegenheid geboden spirituele kennis en vaardigheden tot zich te nemen. Ten tweede worden deze bijeenkomsten veelal door de cursisten zelf georganiseerd. Zo kunnen zij zich verder verdiepen in een bepaald aspect van de filosofie waardoor zij gegrepen zijn en er een spirituele discipline van maken.

Meditatieprogramma
Meditatie is één van de belangrijkste spirituele disciplines voor het bereiken van authenticiteit omdat door middel van meditatie de mens in contact met het meeste echte in zichzelf. Het meditatieprogramma is gericht op het:

1. Leren mediteren
2. De vertaling van de meditatie in de activiteiten van het dagelijks leven
3. Meditatie als levenshouding

Het beoefenen van meditatie is gebaat bij ondersteuning en begeleiding. Vandaar dat de SFM ook een opleiding Meditatiebegeleider A en B heeft ontwikkeld om mensen het instrumentarium aan te reiken deze begeleiding op een verantwoorde wijze te kunnen geven.

Retraites
Het integreren van de Filosofie van de Eenheid in het leven vereist oefening en doorzettingsvermogen. Daartoe organiseert de SFM retraites zodat men zich van tijd tot tijd kan terugtrekken voor reflectie, bezinning en oefening in een omgeving waar de 5 kernwaarden levend en voelbaar zijn.

Onderwijs
Het is de vaste overtuiging van de SFM dat de gezondheid in de samenleving en de internationale vrede bevorderd zullen worden door het juiste onderwijs.

“Wat vertellen jullie je kinderen opdat zij vol verlangen uitzien naar de dag van morgen?”

Deze vraag, gesteld in 1854 door het Indiaanse opperhoofd Seattle aan de Amerikaanse kolonisten, heeft de SFM geïnspireerd tot het ontwikkelen van een onderwijssysteem dat volledig recht doet aan haar doelstelling. Om dit systeem gestalte te kunnen geven is de Schola Nova Vitae opgericht. Hoewel deze school nog niet operationeel is, worden er momenteel onderwijsmodules gemaakt die gebruikt kunnen worden in zowel het reguliere onderwijs als in het onderwijs dat de Schola Nova Vitae voor ogen staat.

Kunst als spirituele discipline
Authenticiteit is onlosmakelijk verbonden met creativiteit. Om te leren vanuit creativiteit te leven en te werken, biedt de SFM de mogelijkheid tot het beoefenen van kunst uit diverse tradities. Men kan zich o.a. wijden aan ikoonschilderen, sumi-é (japans penseelschilderen), beeldhouwen, zang en dans. Het uitgangspunt is niet het bereiken van een vaktechnisch hoog niveau, maar het ontdekken van de eigen creativiteit en die in te zetten in het leven van alle dag.

Het stimuleren van spirituele en meditatieve kunst in de samenleving
De SFM heeft een aantal kunstenaars opdracht gegeven om meditatieve kunst rond thema’s uit diverse religieuze en filosofische geschriften te maken. Vele schilderijen, quiltwerken, beelden en muziekstukken zijn in dit kader al vervaardigd. Zo tracht de SFM meditatieve kunst een prominentere plaats in de samenleving te geven. Voor dit doel is het fonds ‘Helicon’ binnen de SFM opgericht.

Integrale gezondheid
De huidige samenleving lijdt meer en meer onder feit dat zij een beperkt beeld heeft van gezondheid en ziekte. Het merendeel van het geld en de aandacht gaat uit naar de fysieke gezondheid van de mens en naar de curatieve geneeskunde. De filosofie van de SFM is gericht op de integrale gezondheid (d.w.z. op fysieke, mentale, sociale en spirituele gezondheid, zoals ook de World Health Organization (WHO) die heeft gedefinieerd) en op de preventieve geneeskunde. Om de integrale gezondheid te verbeteren moet de mens zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit vereist echter kennis en oefening. Daarom heeft de SFM een cursus ontwikkeld om deze kennis in de maatschappij te vergroten. Tevens is deze kennis volledig geïntegreerd in het onderwijs van de Schola Nova Vitae en in het 8-jarige curriculum van de Leerweg.

Charitatief werk
Zowel mens als samenleving moeten niet alleen gericht zijn op het eigen welzijn. Eén van de kern-waarden van de SFM is mededogen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de SFM liefdadigheid hoog in het vaandel heeft staan. Vanaf het begin heeft de SFM charitatieve projecten in binnen en buitenland ondersteund en geïnitieerd. Hiertoe zijn twee separate fondsen opgericht: het fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ en het fonds ‘Gezinnen in de knel’.

Filosofie en maatschappij
Met regelmaat organiseert de SFM symposia, lezingen en bijeenkomsten om de betekenis van de filosofie voor maatschappij naar voren te brengen. Zij worden georganiseerd in samenwerking met maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties. De inhoud van deze bijeenkomsten zijn gericht op de interreligieuze dialoog of hebben een maatschappelijk relevant karakter. Het gaat er hierbij om te leren van elkaar, verdraagzaamheid te bevorderen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor de problemen waar de hedendaagse samenleving zich voor geplaatst ziet. In 2010 is bijvoorbeeld het symposium ‘Kunst als inspiratiebron voor onderwijs en leiderschap’ georganiseerd in samenwerking met het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde (gehouden op 18 september te Bilthoven). Andere voorbeelden zijn bijeenkomsten met de soefischool Al’ Alawiya van Sheikh Khaled Bentounes, studie van de Bhagavad Giîtâ (Indiase Vedanta) in het Benedictijnse Sint Liobaklooster (Egmond Binnen), het verzorgen van lessen aan de Lioba School voor Vrede (een school voor jongvolwassenen ter bevordering van de internationale vrede) etc.