Wie uitgaat van een tekort, eindigt met een tekort

Zowel in de filosofie als in de psychologie wordt het belang van positieve levenshouding onderschreven. Het maakt een groot verschil of je uitgaat van een glas dat ‘half vol is’ of ‘half leeg’.  De ene benadering legt de nadruk op de mogelijkheden en de andere benadering richt zich primair op de problemen. Uitgaan van mogelijkheden betekent natuurlijk niet dat je je ogen moet sluiten voor de problemen, maar het maakt je wel sterker, energieker en veelal slagkrachtiger om de situatie waarin je verkeert effectief tegemoet te treden.

Langzamerhand wordt ook de maatschappij zich meer bewust van het belang van onze innerlijke staat op ons functioneren in de dagelijkse praktijk. Innerlijke balans geeft niet alleen een goed gevoel, maar heeft ook direct effect op ons functioneren en onze prestaties. Vandaar dat de yoga, meditatie, mindfulness etc. steeds populairder worden. Vroeger was misschien het toverwoord ‘menselijke ontwikkeling’ (en naar mijn mening is dit nog steeds een heel mooi motief), maar nu gaat het ook over effectief functioneren, coping met stress, burn-out preventie etc.

Dat onze geestelijke staat een groot effect heeft op ons functioneren wordt geïllustreerd door een artikel van Rutger Bergman van de Correspondent: ‘Waarom arme mensen domme dingen doen’ (17 december 2013). Het is een prikkelende titel, maar het artikel geeft wel een doorkijkje hoe ons heldere denken wordt beïnvloed door het gevoel dat wij nog controle hebben over onze situatie of dat wij de controle verloren hebben. Het artikel is deels gebaseerd op het werk van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir: Scarcity: Why Having Too Little Means So Much (2013). In hun studies komt duidelijk naar voren dat leven en werken vanuit een tekort grote invloed heeft op ons gedrag en functioneren. Een paar experimenten illustreren deze invloed van het ‘beleven van tekort’:

Voorbijgangers bij een winkelcentrum werd het volgende gevraagd: stel je voor dat je een auto hebt en er is een iets kapot en het moet gerepareerd worden. De kosten zijn $ 300,- en de verzekering dekt maar de helft. Hoe ga je het oplossen? Terwijl de mensen een antwoord probeerde te formuleren, vroegen de onderzoekers verschillende vragen die, zonder dat de voorbijgangers het wisten, onderdeel uitmaakte van een IQ-test. Tevens werd naar hun sociale status en inkomen gevraagd. Mensen die veel en weinig geld te besteden hadden scoorde ongeveer even goed in de test.

Vervolgens werd aan een groep voorbijgangers hetzelfde probleem voorgelegd, maar nu was de (denkbeeldige) reparatie niet $ 300,-, maar $ 3.000,- en werd ook nu maar 50% door de verzekering gedekt. Opnieuw werden zij, zonder dat zij het wisten onderworpen aan een IQ-test en wat bleek nu: de groep die heel weinig te besteden had scoorde significant lager dan de groep die relatief veel geld had: ca 13 IQ-punten. Het beleven van een tekort (onvoldoende geld en mogelijkheden om het probleem op te lossen) was voldoende om slechter te scoren. In hun boek beschrijven Mullainathan en Shafir nog een aantal experimenten en de beleving van schaarste bleek veelvuldig geassocieerd te zijn met verschillen in intelligentie (binnen een en dezelfde persoon) en het gedrag van mensen.

In de filosofische tradities wordt er steeds weer op gewezen hoe belangrijk het is dat men uitgaat van overvloed, licht, mogelijkheden en kracht. Het psychologische effect is enorm en bepalend hoe wij ons leven vorm geven. Ook als wij in hele moeilijke omstandigheden leven is het belangrijk dat wij een positieve levenshouding behouden. Het is een oude aansporing, maar nog steeds van grote waarde: ‘tel je zegeningen’. We moeten niet vergeten dat het leven vanuit een tekort niet alleen betrekking heeft op geld, maar ook op liefde, zorg en aandacht. Als wij een tekort hieraan ondervinden en beleven, beïnvloedt dit ons functioneren in negatieve zin. Als je begint vanuit een tekort, eindig je met een tekort. We moeten leren uit te gaan van overvloed, dat maakt het verschil. Daarom is het zo belangrijk dat wij liefde, zorg een aandacht geven aan degene waarmee wij leven en werken. Een positieve levenshouding die uitgaat van kansen, mogelijkheden en overvloed, maakt dat je beter functioneert en meer kans hebt om je situatie te verbeteren. Dit principe moet aangeleerd worden en hier ligt een taak voor het onderwijs en dit zou tevens gebruikt moeten worden bij de bestrijding van armoede: help kinderen en volwassen mensen te geloven in kracht en mogelijkheden en je zult zien dat zij beter gaan functioneren.

Reageren op deze blog? Stuur een mailtje, dat wordt gewaardeerd.

Auteur: Mehdi Jiwa

Combineer tijd- met energiemanagement: dat is veel effectiever

Het leven wordt steeds drukker, met als gevolg meer stress. Tijdmanagement lijkt de oplossing. Allerlei methoden worden gepromoot, zoals: doe de vervelendste taak het eerste in de ochtend, neem pauzes om de 20-30 min, maak lijstjes, stel je doelen niet te hoog etc. Al deze aanwijzingen zijn nuttig, maar het effect is beperkt en zelden van lange duur. Maar het kan ook anders.

We kunnen ook investeren in energie: we hebben vaak te weinig energie voor het werk dat gedaan moet worden. Dit kunnen we verbeteren. Er zijn vier domeinen waar we energie uit kunnen halen of in kunnen verliezen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel (het zingevende deel in ons leven). Steeds meer wordt duidelijk dat wandelingen, lichamelijke inspanning, sporten, yoga etc. bijdragen aan een betere energiehuishouding. Op geestelijk gebied gaat veel energie verloren t.g.v. de als maar rondcirkelende gedachten en gevoelens, terwijl een rustige geest veel energie spaart en concentratie en meditatie bijdragen aan een betere geestelijke energiehuishouding. Ons sociale leven kan ons energie geven, maar ook veel energie wegnemen. Niet alleen met wie en waar we naar toegaan heeft invloed, maar ook voor hoe lang en wanneer. Tot slot het spirituele domein, het zingevende deel in ons leven. De meesten van ons zullen de ervaring hebben dat als we werkelijk ons diepste passie kunnen volgen, dit heel veel energie geeft en dat de situatie waarin we onze passie en creativiteit niet kunnen uiten, het werk zwaar, weinig inspirerend en vermoeiend maakt.

De Oosterse filosofie- en yogascholen besteden heel veel aandacht aan de energiehuishouding en in het Westen wordt veel aandacht gegeven aan tijdmanagement. Wat gebeurt er als beide methoden gecombineerd worden? Misschien is wel het belangrijkste dat je tijd leert vrij te maken om te werken aan je eigen energiehuishouding. Te vaak nog is het antwoord: ‘daar heb ik geen tijd voor’. En zo blijven we in een vicieuze  cirkel ronddraaien waar we niet uitkomen en het gevaar lopen alle vreugde en plezier in het leven te verliezen en burn-out te raken. Als we te gejaagd en te stressvol leven, kunnen we niet meer genieten van de personen waarmee we leven en niet meer van de situaties waarin we ons bevinden. Investeren in de energiehuishouding betaalt zich dubbel en dwars terug.

Het is mooi om te merken dat ook in de managementwereld hier nu meer en meer aandacht voor is. In een recent Harvard Business Review van Tony Schwartz en Catherine McCarthy (oktober 2017), met als titel Manage your energy, not your time, wordt een warm pleidooi gehouden om ook in de professionele situatie veel aandacht te besteden aan (en tijd vrij te maken voor) een betere energiehuishouding van de medewerkers. Aantoonbaar worden de prestaties en output beter en niet alleen het individu functioneert beter, maar ook de bedrijfsresultaten worden hierdoor positief beïnvloed. Tijd dus om tijdmanagement en energiemanagement hoog op de agenda te zetten.


Auteur: Mehdi Jiwa