Hoe op koers te blijven in een sterk veranderende samenleving

De SFM staat voor de Filosofie van de Eenheid. Wij zijn altijd op zoek naar het tijdloze, verbindende dat te vinden is in alle grote religies en levensfilosofieën. In principe houden wij ons ver van de maatschappelijke en politieke opvattingen en bewegingen. Het gaat bij ons niet om ‘de waan van de dag’, maar om dat wat hieraan voorbij gaat.

De recente ontwikkelingen in de maatschappij en de politiek zijn echter van dien aard dat het bestuur van de SFM meent een uitzondering te moeten maken en nu wel wil reageren. De huidige tijd kenmerkt zich door grote veranderingen op bijna alle gebieden van het leven, met grote onzekerheid, angst, frustratie en intolerantie tot gevolg. Steeds meer mensen, jong en oud, raken uit balans.

Er is sprake van een internationale, grootschalige paradigma shift. Een risicovolle situatie. Wat betekent “paradigma”? Een paradigma is een samenhangend geheel van opvattingen, overtuigingen, ideeën etc. die uiteindelijk als ‘de waarheid’ worden gezien.

Een “paradigma shift” is het loslaten van een oude paradigma en het omarmen van een nieuw paradigma waardoor er geheel andere aannames gaan gelden, er andere vragen gesteld worden en een andere werkelijkheid ontstaat.

Wij leven momenteel in een tijd waarin verschillende paradigma shifts gelijktijdig plaatsvinden. Dit leidt tot een totaal ander wereldbeeld dat bijna alle grote domeinen van het leven raakt: arbeid (automatisering, robots, artificial intelligence), gezondheidszorg en ouderenzorg (terugtrekkende overheid bij zorgtaken), onderwijs (continu blijven leren), politiek (verval van oude normen en waarden, opkomst van het populisme en protectionisme) etc.

Deze grootschalige verandering heeft ons iets te zeggen: de ‘oude’ mens moet zich klaarmaken voor het nemen van een grote stap: de ontwikkeling tot de ‘nieuwe’ mens. In veel geschriften wordt een dergelijke ontwikkeling, en de omstandigheden waarin deze ontwikkeling plaatsvindt, voorspeld. Wij moeten concluderen dat deze voorspelling geen theorie meer is, maar dat wij er midden in zitten. Het is een boeiende tijd vol nieuwe mogelijkheden, maar we moeten zorgen dat de transitie van het oude naar het nieuwe zo goed mogelijk verloopt.

 Wat is het grootste verschil tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ mens? De grootste verandering betreft de klassieke zekerheden in het leven. Zaken als opleiding, beroep, partner, gezin etc. die als ‘stip op de horizon’ van ons leven fungeerden, voldoen steeds minder en voor velen helemaal niet meer. De ‘nieuwe’ mens leeft in een geglobaliseerde wereld en komt in contact met verschillende culturen, denkwijzen en religies en wordt uitgenodigd deze te vertalen naar nieuwe paradigma’s. We kunnen steeds minder in de voetsporen van onze voorouders treden; we worden meer en meer de pioniers van de nieuwe tijd. Dit vereist dat wij onze lijn, authenticiteit en koers in het leven zelf bepalen en daarvoor is het noodzakelijk dat de klassieke ‘stip op de horizon’ plaats maakt voor een ideaal dat diep in onszelf gevonden kan worden. Hier raken wij aan de boodschap van vele geschriften uit Oost en West. Deze boodschap is actueler dan ooit en helpt de mens door deze transitiefase heen te komen.

Het bestuur van de SFM heeft besloten om in het komende programma ruim aandacht te besteden aan deze transitiefase en zal de maatschappelijke ontwikkelingen en ‘uitdagingen’ nadrukkelijk betrekken bij de thema’s die behandeld worden in het nieuwe programma.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de sanga voor deze tijd het grootste hulpmiddel is. De sanga houdt in: het bij elkaar komen rondom een thema (focus), in gelijkwaardigheid en veiligheid,  is primair gericht op het welzijn van de groep (en niet uitsluitend op het eigen welzijn), is redelijk heterogeen (als de sanga bestaat uit mensen die min of meer dezelfde gezichtspunten hebben, dus een homogene groep vormen, is de vorming van een ruimer blikveld niet mogelijk omdat alle deelnemers aan de sanga dan dezelfde blinde vlek hebben).

Laten wij met extra energie deelnemen aan het programma en attendeer belangstellenden in jullie omgeving op het programma dat aangeboden wordt en nodig hen uit om hier aan deel te nemen, in het volle geloof en vertrouwen dat het de sanga is die ons zal helpen door dit tijdperk heen te gaan met het volle behoud van onze menselijke waardigheid. De sanga, die zich richt op de ontwikkeling van de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is, waar wij met elkaar de eenheid, de tolerantie en het begrip voeden die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van alles en iedereen: nu en in de toekomst.

 Het programma van de SFM kunt u vinden op de website: https://filosofieenmeditatie.nl/agenda

Wilt u reageren op deze brief? Wij zouden het bijzonder op prijs stellen. Stuur a.u.b. een mail naar info@cynham.nl

Namens het bestuur,

Mehdi Jiwa, voorzitter